ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) หรือ ศบค.ทต.วชข ออกดำเนินการให้คำแนะนำ ร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย/ตัดผม และสถานที่อื่นใดที่ยังไม่ได้มีคำสั่งให้ปิดบริการ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 1 คัดกรองบุคคลเข้ารับบริการ ตามมาตรฐานการสาธารณสุข 2 ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 3 ให้ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 4 จัดให้มีสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนเข้ารับบริการ 5 ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย 6 ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด โดยไม่สัมผัสระหว่างกัน และยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ โทรศัพท์ 053-791-171 ต่อ 18 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 053-791-171 ต่อ 20