ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หรือ ศบค. จัดเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการล้างตลาดสดชุมชนบ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ตาม พรบ.การสาธารณสุขและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(โควิด-19)