ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2563
เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 ทั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้นักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รู้จักสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยผ่านการบอกเล่าจากคุณครู และจากสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่คณะครูจัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งนักเรียนจะได้รับรู้ รับทราบ ถึงวันสำคัญในวันนี้ อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญดังกล่าวด้วย