สวัสดีปี๋ใหม่เมือง พ.ศ.2563

สงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง Online จาวเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมใจ๋ฮดน้ำ ดำหัว อวยพร Online
ด้วยความปรารถนาดีจาก นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ