สวัสดีปี๋ใหม่เมือง พ.ศ.2563 (VDO)

สงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง Online จาวเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมใจ๋ฮดน้ำ ดำหัว อวยพร Online ด้วยความปรารถนาดีจาก นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ