สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของตำบลเวียง โดยเทศบาลตำบลเวียง และเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้ชี้แจงการดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้แนะนำ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563