ออกดำเนินการล้างตลาดสด ประตูชัย

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หรือ ศบค.ทต.วชข จัดเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการล้างตลาดสด ประตูชัย หน้าเทศบาลตำบลเวียงเชีรยงของ ตาม พรบ.การสาธารณสุขและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(โควิด-19)