ออกตรวจงานโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และนายวิภัทร พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำเจ้าหน้าที่ อาทิ
นายช่างโยธา จากกองช่าง ฯลฯ ออกตรวจงานโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ