ออกตรวจติดตามมาตราการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563
ตลาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ได้ออกตรวจติดตามมาตราการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 6/2563 โดยในส่วนของตลาดสดได้กำหนดให้ปฏิบัติ ดังนี้ 1. กำหนดเส้นทางเข้า-ออก เพื่อสะดวกต่อการคัดกรอง 2. มีการคัดกรองเพื่อตรวจวัดไข้และหากพบผู้ใดมีอาการไข้อุณภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ห้ามเข้าตลาด 3. จัดให้มีเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสฯ ก่อนเข้าตลาด 4. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หากไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยห้ามเข้าตลาด ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หรือ ศบค. ได้ดำเนินการออกปฏิบัติให้คำแนะนำแก่ทั้ง 3 ตลาดสดภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของแล้ว