เข้าร่วมประชุมหารือการจัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีเกี๋ยงเป็ง (ลอยกระทง ประจำปี 2563)

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยคณะผู้บริหาร นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายทัชชกร เกิดผล

รองนายกเทศมนตรี พร้อมประธานสภา คณะสมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมหารือการจัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีเกี๋ยงเป็ง (ลอยกระทง ประจำปี 2563)
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียง