เข้าร่วมประชุมโครงการปรับปรุงทางพื้นที่ริมฝั่งโขง

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ตามที่ นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของได้เข้าร่วมประชุมโครงการปรับปรุงทางพื้นที่ริมฝั่งโขง
เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีนายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ฯลฯ ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วยนั้น ในเวลาต่อมา คณะที่ประชุม ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจงานจากการขอส่งมอบงานก่อสร้างครั้งที่ 1 โดยผู้รับจ้างขอส่งมอบงานจ้างส่วนที่ 1 งานก่อสร้างถนนทางรถยนต์ ทางจักรยาน ทางเดินและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำโขง งวดที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 และ 53 รวม 7 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 13,127,044 บาท(สิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่สิบสี่บ้าทถ้วน)