เข้าร่วมประชุม เพื่ออธิบายและชี้แจงโครงการ การขอรับงบเงินอุดหนุนกล้อง CCTV

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยสำนักปลัด นางภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดและนายปฐมพงษ์ อินต๊ะมา นักจัดการงานทั่วไป ได้เข้าร่วมประชุม เพื่ออธิบายและชี้แจงโครงการ

การขอรับงบเงินอุดหนุนกล้อง cctv ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ อบจ.เชียงราย