เครือข่าย วสช. สมุนไพรสามัคคีจังหวัดเชียงราย(ค.ส.ช)

เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเครือข่ายสมุนไพรแห่งประเทศไทย สาขาเชียงของ แห่งแรกของไทย พร้อมแถลงรายละอียดการก่อตั้งเครือข่ายสมุนไพรแห่งประเทศไทย นายจารุพันธุ์ จารโยภาส ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดตัวศูนย์จำหน่ายสินค้าเครือข่ายสมุนไพรแห่งประเทศไทย สาขาเชียงของ ซึ่งเป็นแห่งแรกของศไทย พร้อมแถลงข่าวการก่อตั้งเครือข่ายสมุนไพรแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการรวมตัวของเครือข่ายสมุนไพรทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย สุราษฎร์ธานี สกลนคร และ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และ ประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยศูนย์จำหน่ายสินค้าเครือข่ายสมุนไพรแห่งประเทศไทย เป็นการต่อยอดการรวมกลุ่มสมุนไพรระดับจังหวัดสู่การรวมกลุ่มสมุนไพรระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผู้ปลูก ผู้แปรรูป และ ผู้จำหน่าย เชื่อมโยงกันทั้งด้านความรู้ วัตถุดิบ และช่องทางการจัดจำหน่ายในชื่อเครือข่ายสมุนไพรแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกเครือข่าย ภายในร้านจำหน่ายสมุนไพรแปรรูป สมุนไพรแห้ง สมุนไพรสกัด และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ทั้งอาหาร ยาสมุนไพร และสินค้าสมุนไพรประเภทอุปโภคต่างๆ โดยรวมสินค้าจากสมาชิกเครือข่ายทั้ง 4 ภาค ไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ยังบริการนวดไทย นวดน้ำมัน สปา โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและสมุนไพร ด้วยระบบ Bluetooth low Energy และ โมบายแอปพลิเคชัน Bondy 4.0 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ