เร่งดำเนินการแจกกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อบรรเทาความเสียหาย แก่ผู้ประสบภัยที่ยังตกค้าง อย่างต่อเนื่อง

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563
ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ทางเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการแจกกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อบรรเทาความเสียหาย แก่ผู้ประสบภัยที่ยังตกค้าง อย่างต่อเนื่อง