เร่งดำเนินการแจกกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อบรรเทาความเสียหาย

วันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 2563
ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายเฉิลม ตาวิยะ นายกเทศมนตรี , นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการแจกกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อบรรเทาความเสียหาย แก่ผู้ประสบภัยที่ยังตกค้างและผู้ที่แจ้งความเสียหายรายใหม่ อย่างต่อเนื่อง