แจกกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อบรรเทาความเสียหาย แก่ผู้ประสบภัย

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
ณ หมู่บ้านวัดหลวง
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ดำเนินการแจกกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อบรรเทาความเสียหาย แก่ผู้ประสบภัย หมู่บ้านวัดหลวง หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย