โครงการธรรมะวันพระ ผู้เรียนระดับปฐมวัย 2-3 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของได้จัดกิจกรรม โครงการธรรมะวันพระ ณ วัดสบสม และวัดหัวเวียง ตำบลเวียง เพื่อส่งเสริมผู้เรียนระดับปฐมวัย 2-3 ปี ได้เรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติตนในการเป็นชาวพุทธที่ดี ปลูกฝังให้เด็กเป็นผู้มีจิตใจที่ดีงามและอ่อนโยน เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัยมีความสุข ร่าเริงแจ่มใส ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และผู้อื่นได้เหมาะสมกับวัย