โครงการป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กนักเรียน (กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถานศึกษา)

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
โดยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กนักเรียน (กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถานศึกษา)
มีเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของเป็นวิทยากร
ทั้งนี้เพื่อ 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี
2.การอพยพเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
3.การช่วยเหลือเมื่อเด็กจมน้ำ
4.การช่วยเหลือตนเองเมื่อติดอยู่ในรถ