โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม “ชุมชนบำบัด ขจัดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน”

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเชียงของ จัดโครงการฝึกอบรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม “ชุมชนบำบัด ขจัดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน” โดยมีนายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย ปลัดอาวุโส อำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “กิจกรรมชุมชนบำบัด ขจัดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน” มีหน่วยงานราชการ อาทิ สถานีตำรวจภูธรเชียงของ สาธารณสุขอำเภอเชียงของ ทหารพราน นรข.เชียงของ กำนันตำบลเวียง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน