โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติภัยจากอัคคีภัย ให้กับพนักงานเทศบาล และการฝึกทบทวนการป้องกันและระงับอัคคีภัยพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปี 2563 โดยมี นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อม นายวิภัทร
พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อมหน่วยงานการประปาเวียงเชียงของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียงและเทศบาลตำบลสถาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกซ้อมแผนฯ มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นและสามารถระงับเหตุเบื้องต้นได้ ในการนี้ ขอขอบคุณ
นายณรงค์ฤทธิ์ มณีรัตน์ วิทยากร จาก หจก.เชียงรายการ
ดับเพลิง และคุณดลหทัย จตุรคเชนทร์เดชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ.และผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนทุกท่านมาเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้