โครงการสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาตลาดสดให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของนำโดย นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาตลาดสดให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามกฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 โดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้กำหนดดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โทรศัพท์ 053-791-171 ต่อ 20 ได้ตามวันเวลาราชการ