โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะชุมชน

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยมี นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธี และมีนาย สุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวนำการดำเนินกิจกรรม และมีนายวรกิจ เมืองไทย จากบริษัท Farm D Service และ นายชัชภณ ศรีอารยกุล เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก วัด หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน อสม และประชาชนฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ให้มีจำนวนไม่เกิน 8 ตัน/วัน พร้อมกันนั้น ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ระหว่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และบริษัท พีพีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฟาร์มดี เซอร์วิส จำกัด ด้วย