โครงการ “เยาวชนเชียงของร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19”

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมน้ำโขงรีเวอร์ไซค์ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย จัดโครงการ “เยาวชนเชียงของร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) และนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดย นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสาโรจน์ อยู่กีบ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เด็กนักเรียนจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลเชียงของ เป็นผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากร
จากหน่วยงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลเวียงเชียงของขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง