การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 โดยมี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธาน พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้แทนประชาคม