การประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้นำชุมชน และประธาน อสม. ทั้ง 5 หมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาล

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้นำชุมชน และประธาน อสม. ทั้ง 5 หมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล

โดยได้มีหัวข้อหารือดังนี้

1.การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

2.การดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขปี 2564

3.วางแผนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของปี 2565 ในส่วนของชุมชน

4.รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ