การประชุมพนักงานเทศบาล

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.15 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาล เนื่องจากมีข้อราชการและนโยบายการปฏิบัติงานที่ต้องชี้แจงและหารือร่วมกัน ในการนี้ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานงานจ้าง ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน