การประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการป้องกัน และลดอบัติเหตุทางถนน ปีพ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการป้องกัน และลดอบัติเหตุทางถนน
ปีพ.ศ.2564 และเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2564 และถอดบทเรียนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564
ในการนี้ จ่าเอกสุรัตน์ บุญหล้า เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้เข้าร่วมในการประชุมและรับเกียรติบัตรดังกล่าว