การประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงของ (ศปก.อ.เชียงของ) ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ ได้มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงของ (ศปก.อ.เชียงของ) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัด เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย