การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ