การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ