การประชุมหมู่บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7

วันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2564 คณะผู้บริหาร ร่วมกับสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วมการประชุมหมู่บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป