การประชุมหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8

วีดีโอภาพกิจกรรม คณะผู้บริหาร ร่วมกับสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วมการประชุมหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ใน วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564