การประชุมหมู่บ้านเวียงดอนชัย หมู่ที่ 12

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหาร ร่วมกับสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วมการประชุมหมู่บ้านเวียงดอนชัย หมู่ที่ 12 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป