การประชุมหมู่บ้านในเวียง หมู่ที่ 2

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหาร ร่วมกับสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วมการประชุมหมู่บ้านในเวียง หมู่ที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป