การประชุมเตรียมงาน 7 วันป้องกันอันตราย (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564)

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการประชุมเตรียมงาน 7 วันป้องกันอันตราย (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564) โดยมีนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าพนักงานป้องกันและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกนายเข้าประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน