การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ “ลูกปลาบึกเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ "ลูกปลาบึกเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รักการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย และเพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษา โดยมี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้ากอง ฯลฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยพร้อมเพรียงกัน