กิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ