กิจกรรมการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งกรณีออกเสียงลงคะแนนใหม่

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของได้ดำเนินกิจกรรมการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งกรณีออกเสียงลงคะแนนใหม่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ