กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนา

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม บ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในการประกอบพิธีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ "จัดทำฝ่ายต้นน้ำลำธาร" โดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดเจ้าหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามความเหมาะสมในบริบทของพื้นที่ และอำเภอเชียงของในฐานะคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ด้านการขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป