กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ

วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 25564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็ความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคู คลอง อีกทั้งยังเป็นการเปิดทางน้ำไหล แก้ไขปัญหาน้ำท่วมอีกด้วย โดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ , นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาล ,นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ได้เข้ากิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณลำน้ำดุก บ้านหาดไคร้