กิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของโดยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด
2. กิจกรรมเกมการศึกษา ในการนี้ นางสุกัญญา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรี ทำหน้าที่ประธานในโครงการดังกล่าว