กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดพระแก้ว

วันเสาร์ที่ 24 กรกฏาคม 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาล จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดพระแก้ว บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 ตำบลเวียง เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ ในปีต่อไปจะได้เวียนไปถวายเทียนพรรษากับวัดอื่นๆภายในเขตเทศบาลฯ ให้ครบทุกวัดต่อไป