กิจกรรมทำความสะอาด หรือ Big Cleaning day ในพื้นที่อำเภอเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมทำความสะอาด หรือ Big Cleaning day ในพื้นที่อำเภอเชียงของ เพื่อสร้างภาพลักษณ์อำเภอเชียงของให้เป็นเมืองน่าอยู่ รองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและพัฒนาพื้นที่รองรับเส้นทางการท่องเที่ยว 5 เชียงน้อย ได้แก่ เชียงราย เชียงแสน เชียงของ เชียงคำ และเชียงม่วน โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยแถวกิจกรรมทำความสะอาด/Big Cleaning day ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้แต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน เสี้อเหลือง หรือชุดสุภาพ เสื้อโทนสีเหลือง และสวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างระว่างบุคคลด้วย อย่างไรก็ตาม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และสมาชิกสภาเทศบาล นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของทุกภาคส่วน พร้อมด้วยภาคราชการ เอกชน เช่น เทศบาลตำบลสถาน แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 เทศบาลตำบลเวียง ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน(เชียงของ) สาธารณสุขอำเภอเชียงของ ผู้ใหญ่บ้านในเวียงหมู่ 2 ผู้ใหญ่บ้านสบสมหมู่ 3 ผู้ใหญ่บ้านหาดไคร้หมู่ 7 ผู้ใหญ่บ้านเวียงดอนชัยหมู่ 12 ผู้ใหญ่บ้านเวียงแก้วหมู่ 8 ผู้ใหญ่บ้านหัวเวียงหมู่ 1 ผู้ใหญ่บ้านห้วยกอกหมู่ 14 ผู้ใหญ่บ้านห้วยเม็งหมู่ 6 และ ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยพร้อมเพรียงกัน