กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ดำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติ และประเพณีอันดีงาม และแสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ในโอกาสนี้ นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธี