กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สุงอายุสัญจรฯ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สุงอายุสัญจรฯ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษที่เราอาจเคยล่วงเกินผู้สูงอายุทั้งหลาย และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว ถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้ที่มีอายุน้อยต่อผู้ที่มีอายุสูงกว่า อีกทั้งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมที่ดีงามของไทย