กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2564 เนื่องด้วยในวันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เป็นวันเทศบาล ซึ่งเทศบาลเป็นกลไกหลักสำคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า เพื่อให้เกิดความผาสุกของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ