กิจกรรมอาสาพัฒนาคูคลองฯ

เนื่องด้วยวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีถูกกำหนดเป็นวันท้องถิ่นไทยเพื่อตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการ กระจายอำนาจในการพัฒนาชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธาน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลร่วมกันจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาคูคลอง และทำความสะอาดรอบบริเวณพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ