กิจกรรมเยาวชนเวียงเชียงของร่วมใจ เรียนรู้ภายใต้ “้How to be a Youtuber”

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมน้ำโขงรีเวอร์ไซค์ บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับ โรงเรียนเชียงของวิทยาคมและสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมเยาวชนเวียงเชียงของร่วมใจ เรียนรู้ภายใต้ "้How to be a Youtuber" โดยมี ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายพิชิตพงษ์ หอมนาน ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายสุชาติ ศรีธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นายกฤตยศ วรรณสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ร้อยตรีสาโรจน์ ศิริเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีนี้โดยพร้อมเพรียงกัน