กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้ง

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ทุกเทศบาลในอำเภอเชียงของ ณ โรงแรมเชียงของทีคการ์เดนเวลา 09.00 -12.00 น. ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ผู้อำนวยคณะกรรมการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย พ.ต.ท สง่า ศรีวิชัย นายสิทธิชัย ยอดสุวรรณ นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ คณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และผู้สมัครสมาชิกเทศบาล และนายกเทศมนตรี ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน