กิจกรรมโครงการแสดงผลงานทางวิชาการ ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมโครงการแสดงผลงานทางวิชาการ ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานเปิดงาน พร้อม รองปลัดเทศบาล และ หัวสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย